Condicions generals d'ús del lloc

La  present pàgina  web  http:// www.urbanesports.cat es  propietat  de  URBAN ESPORTS CENTRES ESPORTIUS, SL amb CIF B-65676348 i adreça fiscal a  RAMBLA DE CATALUNYA, 81 PRINCIPAL  -  08008 - BARCELONA, actuant comercialment sota la marca URBAN ESPORTS.

Les  condicions  Generals  de  Contractació  regulen  la  relació  de  venda  a  distància  entre URBAN ESPORTS CENTRES ESPORTIUS, SL i  l'usuari    o  client,  d'acord    amb  les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació,  la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, el Reial decret 1906/1999, de 17 de  desembre  de  1999,  per el qual  es  regula  la  Contractació  Telefònica o Electrònica  amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei  34/2002  d'11    de  juliol, de  Serveis de la  Societat de la  Informació i de Comerç Electrònic.

URBAN ESPORTS CENTRES ESPORTIUS, SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, URBAN ESPORTS CENTRES ESPORTIUS, SL  es  reserva  el  dret  d'aplicar,  en  determinats  casos,  unes Condicions  Particulars  de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les dintre del termini i en la forma escaient oportuns.

L’objecte de la pàgina web es la informació i contractació de clients per als gimnasos de gestió pròpia.

La durada del contracte quedarà vinculada al tipus d’alta triada per l’abonat sense perjudici del dret de desistiment, per un període que hagi contractat.

Així mateix, vostè pot subscriure's al butlletí informatiu per rebre ofertes dels referits productes o informació general que pugui ser del seu interès.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d'ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessàries per a l'accés als llocs web de URBAN ESPORTS CENTRES ESPORTIUS, SL i la contractació per mitjà dels mateixos.

Per contractar els nostres serveis, vostè pot dirigir-se a la recepció del establiment.

És requisit imprescindible que es registri com a usuari de la web per realitzar la compra online.  Pot  accedir  a l'apartat    corresponent  per al    registre  en    la pròpia  web.  De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal,  URBAN ESPORTS CENTRES ESPORTIUS, SL  informa  als usuaris  que  les  dades personals recaptades durant el procés de registre i posterior compra, seran introduïts en un fitxer sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l'usuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes. Així mateix, URBAN ESPORTS CENTRES ESPORTIUS, SL  informa  de la possibilitat  d'exercir    els  drets  d'accés,  rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça RAMBLA DE CATALUNYA, 81 PRINCIPAL  -  08008 - BARCELONA o a través del correu electrònic administracio@urbanesports.cat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Durant el procés de compra haurà d'identificar-se amb el nom d'usuari i la contrasenya proporcionats.  Aquestes  dades  no  seran  públiques.  Vostè  es  fa  responsable  de  tractar confidencial  i  responsablement  la  identitat  i  contrasenya  obtingudes  en el registre  com a client, no podent cedir-les a un altre. Pot modificar la informació registrada en qualsevol moment, a la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric de les seves comandes, estigui només és un apartat de consulta però es permet la seva gestió, podent l'usuari eliminar aquells registres que consideri no és necessari visualitzar.

Finalitzat el procés de contractació del servei, el client rebrà una confirmació del mateix, per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l'usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, posi's en contacte amb URBAN ESPORTS CENTRES ESPORTIUS, SL en el telèfon d'atenció al client o mitjançant el correu electrònic administracio@urbanesports.cat.

Tots els continguts de la web estan en català.

OFERTA I VIGENCIA

En cas d'una modalitat de contractació en oferta, sempre s'indicarà al costat les seves característiques essencials, el preu d'oferta i la validesa de la mateixa.

En  compliment de la normativa  vigent  URBAN ESPORTS CENTRES ESPORTIUS, SL  ofereix informació sobre tots els serveis, les seves característiques i preus. No obstant això, URBAN ESPORTS CENTRES ESPORTIUS, SL es reserva el dret a modificar els serveis i les seves característiques que s'ofereixen, a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D'aquesta forma, els serveis oferts a cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i a qualsevol moment, l'accés als serveis esmentats.

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS DELS SERVEIS

Els productes oferts en la nostra tenda online, identifiquen clarament les característiques del servei contractat.

També queden clars els imports tant per l’adquisició de les polseres de proximitat com la penalització per la seva pèrdua, així com la devolució de la part proporcional de la fiança segons l’estat de la mateixa. 

 

GARANTIES

URBAN ESPORTS CENTRES ESPORTIUS, SL garanteix el bon funcionament dels serveis oferts.

URBAN ESPORTS CENTRES ESPORTIUS, SL disposa d’un departament d’atenció al client on podrà realitzar les reclamacions que consideri oportunes, a través del telèfon 93 730 64 87 o per correu electrònic a administracio@urbanesports.cat

PREUS

Tots els productes indiquen el preu de venda en Euros i inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria.

 

FORMES DE PAGAMENT I EXECUCIÓ DE LA COMANDA DEL SERVEI

El client podrà abonar l'import de la seva comanda optant per a la següent forma.

  • Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancaris es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat a la  tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de URBAN ESPORTS CENTRES ESPORTIUS, SL.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li sol·licitaran sempre les següents dades: el nombre de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del nombre imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d'aquesta forma, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

Quan l'import d'una compra hagués estat carregat fraudulenta o indegudament utilitzant el nombre d'una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En tal cas, les corresponents anotacions de deute i re abono en els comptes del proveïdor i del titular s'efectuaran al més aviat possible.

No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de devolució no fos conseqüència d'haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l'anul·lació del corresponent càrrec,   aquell   quedarà   obligat   enfront de  URBAN ESPORTS CENTRES ESPORTIUS, SL   al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d'aquesta anul·lació.

INICI DELS SERVEIS

URBAN ESPORTS CENTRES ESPORTIUS, SL es compromet a donar el servei contractat al mateix moment de donar-se d’alta de la contractació dels serveis.

 

DISPONIBILITAT DEL SERVEI

La disponibilitat dels serveis oferts per URBAN ESPORTS CENTRES ESPORTIUS, SL pot variar  en  funció  de  la demanda  dels  clients. URBAN ESPORTS CENTRES ESPORTIUS, SL no acceptarà més clients en quan s’arribi a l’aforament màxim permès.

En el cas que no es puguin donar els serveis contractats, URBAN ESPORTS CENTRES ESPORTIUS, SL reemborsarà la quantitat cobrada sempre i quan no s’hagi fet ús del servei i sigui per causes majors o alienes a l’empresa.

 

DRET DE DESISTIMENT, DEVOLUCIONS I RECLAMACIONS 

El comprador disposarà d'un termini mínim de catorze dies naturals per desistir, a partir del dia que el client contracti el servei, sense penalització alguna i sense indicació dels motius.

L'exercici    del  dret  de  desistiment  haurà de  realitzar-se  mitjançant  notificació  a través de comunicació  telefònica a 93 730 64 87, dirigint-se  al  correu  electrònic  administracio@urbanesports.cat , remetent el seu escrit a la nostra adreça postal RAMBLA DE CATALUNYA, 81 PRINCIPAL  -  08008 - BARCELONA, o bé a través de la reclamació a recepció.

Segons l'establert l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text  refós  de     la Llei  General  per a la    Defensa  dels    Consumidors  i  Usuaris,  els subministraments   de   serveis   o   béns   confeccionat   conforme a       les   especificacions   del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

 

-    La devolució

El client haurà de retornar o lliurar directament la polsera o qualsevol objecte que es a URBAN ESPORTS CENTRES ESPORTIUS, SL, sense cap demora indeguda, i en tot cas en el moment de la baixa a partir de la data en què es formalitzi el dret de desistiment del contracte. S'entendrà complert el termini si el client efectua la devolució de la polsera abans de la finalització del termini.

El client es farà càrrec dels costos de devolució en cas de pèrdua.

En tot cas, els productes a retornar hauran d'estar en perfectes condicions, sense usar i en el seu embalatge original. Es prega, per tant, que per evitar problemes en el transport, s'asseguri que el paquet va degudament protegit i precintat. Una vegada rebut/s, verificarem el seu estat. Al moment en què comprovem que tant el/els article/s, com els possibles components, accessoris, obsequis promocionals i documentació, estiguin complets i en perfectes condicions, procedirem a retornar els diners abonats.

-    Reemborsament del pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament emprats pel client, sempre que no s'hagi disposat el contrari. URBAN ESPORTS CENTRES ESPORTIUS, SL podrà retenir el reemborsament fins a haver rebut el producte, motiu de desistiment, o fins que el client lliuri justificant de devolució del mateix, segons que condició es compleixi primer.

En cas de retard injustificat per part de URBAN ESPORTS CENTRES ESPORTIUS, SL, respecte a la  devolució de les sumes abonades, el client  podrà reclamar el doble  de les  sumes pagades, sense perjudici del dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts en els quals excedeixi d'aquesta quantitat.

-    Devolució de l’import per servei defectuós.

En el cas que URBAN ESPORTS CENTRES ESPORTIUS, SL  no pugui oferir el servei degut a que les instal·lacions no es troben en el correcte estat, d’acord amb el marca la normativa o amb el servei que s’ha ofertat i contractat, el client tindrà dret a la devolució de l’import pagat, informant a URBAN ESPORTS CENTRES ESPORTIUS, SL del motiu de la baixa del servei a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cost algun per al client.

Aquesta baixa del servei i evolució de l’import per motiu de defecte o mal estat de les instal·lacions o del servei no serà considerada un dret de desistiment.

URBAN ESPORTS CENTRES ESPORTIUS, SL es compromet a assumir el cost de la devolució i a restituir el producte per un nou d'acord amb condicions acceptades al moment de la venda.

Si el client desitja presentar una reclamació, l'establiment URBAN ESPORTS CENTRES ESPORTIUS, SL o a través del correu electrònic administracio@urbanesports.cat.

JURISDICCIÓ

Així mateix, URBAN ESPORTS CENTRES ESPORTIUS, SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència  sobre aquest tema.    URBAN ESPORTS CENTRES ESPORTIUS, SL  té    el seu domicili  en RAMBLA DE CATALUNYA, 81 PRINCIPAL  -  08008 - BARCELONA, Espanya.